Uda (Escuela de verano)

2017: Verano en Leka Enea, verano en tenis de mesa

 


UDA, CURSOS DE TENIS DE MESA

El horario será de 11.30 a 13.00h de lunes a viernes, y los entrenamientos se realizarán en nuestro Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta (c/Olaketa en Irun). Están dirigidos a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años.

Las QUINCENAS en las que habrá curso serán:

 • 3-14 julio
 • 17-28 julio
 • 1-11 agosto
 • 14-25 agosto

El grupo de alumnos estará a cargo de Gorka Fernández, entrenador títulado de tenis de mesa y con amplia experiencia en la educación deportiva.

El precio por cada quincena será de 40€.

INDICACIONES

Es obligatorio el uso de zapatillas de interior para la práctica de este deporte (de tipo balonmano, badminton…de suela clara), así como los jugadores se cambien el calzado antes de empezar a jugar en la instalación.

CUOTAS

Un único pago de 40€ por quincena en este número de cuenta:

2100 6486 78 2100093405


UDA, MAHAI TENIS IKASTAROAK

Astelehenetik ostiralera 11,30-13,00 h. bitarteko ordutegia izango du eta Sonia Etxezarreta gure Teknifikazio Zentroan egingo dira (Irungo Olaketa kalean). 6 urtetik 16ra bitarteko haur eta gazteei zuzenduta daude.

HAMABOSTALDI hauetan egingo dira ikastaroak:

 Uztailak 3-14 /  Uztailak 17-28 /  Abuztuak 1-11 /  Abuztuak 14-25

Ikasle taldearen arduraduna Gorka Fernandez izango da, mahai tenisean entrenatzaile tituluduna eta kirol heziketan esperientzia handia duena.

Hamabostaldi bakoitzeko prezioa 40€ izango da.

OHARRAK

Derrigorrezkoa da barruan jokatzeko zapatilak erabiltzea kirol honetarako (eskubaloi, badminton … egiteko modukoak, zola argikoak) eta jokalariek oinetakoak aldatu beharko dituzte instalazioan jokatzen hasi baino lehen.

KUOTAK

40€-ko ordainketa bakarra hamabostaldi bakoitzeko, kontu honetan:
2100 6486 78 2100093405

 


ESCUELA DE VERANO LEKA ENEA

Horario: de 10.00 a 11.30h de lunes a viernes,

Están dirigidos a alumn@s de la Escuela Leka Enea de Tenis de Mesa 2016/2017.

El curso empezará el 3 de julio y terminará el 25 de agosto.

 • Precio mes completo 50€
 • Precio por quincena 30€
 • Precio por semana suelta 20€

LEKA ENEA UDAKO ESKOLA

Ordutegia: 10:00etatik 11:30era, astelehenetik ostiralera. 2016/2017 denboraldiko Leka Enea Mahai Tenis eskolako ikasleei zuzenduta daude.

Ikastaroa uztailaren 3an hasiko da eta abuztuaren 25ean amaituko da.

 Prezioa hilabete osoa: 50€

 Prezioa hamabostaldia: 30€

 Prezioa aste bat solte: 20€

 

 


COLONIAS DE TENIS DE MESA, LUDOTECA Y MUCHO MÁS…

Los alumnos más jóvenes, de entre 4 y 12 años, también tienen su espacio en nuestro club. Valorando que quieren divertirse y aprender cosas nuevas sin la presión del curso, la Ludoteka del club Leka Enea junta en el mismo horario el tenis de mesa como actividad deportiva y lo complementa con otras totalmente distintas.

Manualidades, excursiones, en busca del tesoro, otros deportes de raqueta, día del agua, ratos en el parque… todo lo necesario para que se diviertan y jueguen con otros niños y niñas.

El horario de entrada será entre las 9.00 y 9.30, y la actividad terminará a las 13.30h, de lunes a viernes, y siempre en nuestro Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta (c/Olaketa en Irun).

Las SEMANAS en las que habrá Lukoteka serán:

 • 3-7 julio
 • 10-14 julio
 • 17-21 julio
 • 24-28 julio

El precio por una semana será de 75€ / *2 semanas 125€ / * 3 semanas 175€ /* 4 semanas 200€

Además, si cumples alguna de estas condiciones, ¡puedes tener un descuento del 10%!

 • Inscríbete antes del 10 de junio.
 • Si vienen dos o más hermanos, cada uno tendrá su descuento del 10%
 • Si ya eres alumno de la Escuela de Tenis de Mesa en la temporada 16/17.

* Descuento NO ACUMULABLE. La inscripción será completa una vez se haya recibido el justificante de pago.

 

INDICACIONES

Es obligatorio el uso de zapatillas de interior para la práctica de este deporte (de tipo balonmano, badminton…de suela clara).

Se realizará una reunión informativa la semana previa al inicio de la actividad.

Inscripción:

La inscripción será confirmada una vez realizado el pago en la cuenta  2100 6486 78 2100093405 y el envío del justificante al siguiente email: lekaeneatm.multimedia@gmail.com

 


MAHAI TENIS UDALEKUAK, LUDOTEKA ETA GEHIAGO …

Ikasle gazteenek ere, 4 eta 12 urte bitartekoek, badute beren tokia gure klubean. Konturatzen gara dibertitu nahi dutela eta gauza berriak ikasi, kurtsoaren presiopean egon gabe, beraz, Leka Enea klubeko Ludotekak ordutegi berean biltzen ditu mahai tenis kirola eta erabat desberdinak diren ekintzak, elkar osatuz.

Esku-lanak, txangoak, altxorraren bila, erraketaz beste kirol batzuk, uraren eguna, parkean tartetxoak… behar den guztia beste haurrekin batera dibertitu eta jolastu dezaten.

Sartzeko ordutegia 9.00 eta 9.30 bitartean egongo da eta 13.30ean amaituko da saioa astelehenetik ostiralera, eta beti Sonia Etxezarreta gure Teknifikazio Zentroan (Irungo Olaketa kalean).

 

Ludoteka ASTE hauetan egongo da:

 Uztailak 3-7 /  Uztailak 10-14 /  Uztailak 17-21 / Uztailak 24-28

Astebeteko prezioa: 75€ / *2 aste: 125€ / *3 aste: 175€ / *4 aste: 200€

 

Gainera, ondorengo baldintzetako bat betetzen baduzu, %10eko deskontua eduki dezakezu!

 Izena eman ekainaren 10a baino lehen.

 Bi anai-arreba edo gehiago etortzen badira, bakoitzak %10eko deskontua izango du.

 Dagoeneko 2016/2017 denboraldian Mahai Tenis eskolako ikaslea bazara.

* Deskontua EZ METAGARRIA. Inskripzioa osatuta egongo da ordaindu izanaren agiria aurkezten denean.

 

OHARRAK

Derrigorrezkoa da barruan jokatzeko zapatilak erabiltzea kirol honetarako (eskubaloi, badminton … egiteko modukoak, zola argikoak). Jarduera hasi baino astebete lehenago bilera informatibo bat egingo da.

Izena ematea:

Inskripzioa konfirmatuta geratuko da ordainketa 2100 6486 78 2100093405 

kontuan egiten denean eta egiaztagiria posta elektroniko honetara bidaltzen

denean:  lekaeneatm.multimedia@gmail.com

 


REALIZAR INSCRIPCIÓN AQUÍ

Tfn: 607 443 781 (Jesús)